مدیر عامل-عضو هیئت مدیره

مدیر فنی - عضو هیئت مدیره

مهشاد آزادی


مدیر فروش

خانم حیدری


مدیر مالی