استوریج – Storage

hp-storage

استوریج

 STORAGE

ذخیره سازی مستقیم متصل (DAS) اشاره به یک سیستم ذخیره سازی دیجیتال به طور مستقیم به سرور و یا ایستگاه کاری متصل است، بدون ذخیره سازی شبکه در میان. این یک retronym، عمدتا مورد استفاده برای افتراق ذخیره سازی غیر شبکه ای از مفاهیم شبکه ذخیره سازی (SAN) و شبکه متصل ذخیره سازی (NAS) است.